REGULAMIN USŁUGI – Panel zamówień hurtowych:


I. Postanowienia ogólne.


 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje warunki realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.gwo.pl przez przedsiębiorców (hurtowników i księgarzy) na zakup w ilościach hurtowych publikacji (książek, zeszytów ćwiczeń, itp.) sprzedawanych przez spółkę Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska sp. j.) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 411 (dalej: Administrator).

 2. Usługa jest świadczona za pośrednictwem strony internetowej : www.hurt.gwo.pl (dalej: „Serwis” lub „Serwis dla klientów hurtowych”) prowadzonej w ramach portalu serwisu GWO na stronie www.gwo.pl. W sprawach nieregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gwo.pl (dalej: „Regulamin serwisu GWO”), chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 3. Użytkownikiem Serwisu dla klientów hurtowych może być wyłącznie przedsiębiorca (lub osoba działająca w jego imieniu) w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447), który posiada konto w Serwisie, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.

 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu po założeniu konta przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany będzie zapoznać się z aktualnym brzmieniem Regulaminu przy okazji najbliższego logowania się do Serwisu realizowanego po dacie zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Administratora i Użytkownika wiążą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup publikacji za pośrednictwem Serwisu.

II. Zamówienie publikacji.


 1. Zamówienie publikacji wymaga uprzedniego założenia konta (dokonania rejestracji) za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.hurt.gwo.pl bądź na stronie www.gwo.pl, uzupełnienia wymaganych danych firmy Użytkownika po zalogowaniu się w Serwisie oraz pozytywnego zweryfikowania Użytkownika jako przedsiębiorcy przez Administratora.

 2. W celu weryfikacji Użytkownika jako przedsiębiorcy (hurtownika lub księgarza) przez Administratora, po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: handel2@gwo.pl skany następujących dokumentów:

  1. aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (odpis KRS); w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – skanu ze strony www CEIDG oraz

  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (zaświadczenie NIP) oraz

  3. zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (zaświadczenie REGON).

 3. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownika jako przedsiębiorcy, Administrator wyśle Użytkownikowi na jego adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o aktywacji konta Użytkownika w Serwisie dla klientów hurtowych.

 4. Po aktywacji konta i zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie hurtowników Użytkownik uzyskuje możliwość elektronicznego składania zamówień na publikacje za pośrednictwem strony www Serwisu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo ustalania i oferowania za pośrednictwem Serwisu dla klientów hurtowych indywidualnych warunków zakupu publikacji dla każdego z Użytkowników (w tym m.in.: cenę, terminy zapłaty, warunki dostawy).

 6. Strony wiążą aktualne warunki zakupu widoczne na stronie www Serwisu w chwili składania przez Użytkownika zamówienia.

 7. Każde zamówienie złożone zgodnie z warunkami Regulaminu za pośrednictwem strony www Serwisu stanowi samodzielną umowę sprzedaży. Wykonanie umowy (realizacja zamówienia) odbywać się będzie w terminie i na warunkach udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu dla klientów hurtowych.

 8. Ceny, terminy i inne warunki zakupu publikacji oferowane Użytkownikowi stanowią tajemnicę handlową Administratora i nie mogą być udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków gdy jest to wymagane przepisami prawa lub Administrator wyrazi pisemną zgodę w tym zakresie.

 9. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika wskazany podczas procedury rejestracji w Serwisie GWO lub w Serwisie dla hurtowników potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup publikacji wraz z numerem zamówienia.

 10. Użytkownik w zakładce „moje zakupy” na stronie www.hurt.gwo.pl może pobrać potwierdzenie złożenia zamówienia, które zawiera m.in.:

  1. pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,

  2. rodzaj zamówionego towaru i warunki wykonania umowy sprzedaży,

  3. numer zamówienia przydzielony przez Administratora,

  4. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),

  5. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,

  6. koszty oraz termin i sposób dostawy towaru,

  7. informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.

 11. Sposoby płatności.

  O ile z informacji na stronie Serwisu dla hurtowników nie wynikają inne sposoby płatności dla danej publikacji, zamówienie może zostać opłacone przez Użytkownika na jeden z następujących sposobów wybranych przez Użytkownika podczas procedury składania zamówienia.

  1. płatność gotówką przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem);

  2. płatność przelewem bankowym (elektronicznym lub tradycyjnym) albo przekazem pocztowym (dokonana w formie przedpłaty przed wysłaniem towaru).

 12. Zawarcie umowy sprzedaży.

  Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem umowy sprzedaży publikacji dochodzi odpowiednio:

  1. przy zamówieniach książek realizowanych ze wskazaniem sposobu dostawy i płatności, jako: "płatność przy dostawie" - z momentem wysłania towaru przez Administratora,

  2. przy pozostałych zamówieniach - z chwilą otrzymania przez Administratora płatności za złożone zamówienie.

 13. Anulowanie zamówienia.

  Zamówienia nie opłacone w formie przedpłaty w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na stronie www Serwisu (liczy się moment wciśnięcia przycisku „złóż zamówienie”) uważa się za niezłożone i podlegać będą automatycznemu anulowaniu.

 14. Odstąpienie od umowy.

  Administrator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży publikacji bez podawania przyczyn w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku gdy Użytkownik uiścił cenę za zamówienie, na konto bankowe Użytkownika, z którego dokonano płatności zostanie zwrócona kwota w nominalnej wysokości.

 15. Faktury VAT.

  Każda sprzedaż Książki zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia. Faktura VAT zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 16. Koszty wysyłki.

  Aktualne informacje o kosztach wysyłki są udostępniane Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.

 17. Terminy dostawy.

  1. Prawidłowo złożone i opłacone zamówienia będą przekazywane do wysłania bądź do odbioru w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia opłacenia zamówienia.

  2. W razie ograniczonej ilości egzemplarzy publikacji Administrator będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.

  3. Jeżeli niektóre z zamówionych pozycji nie będą dostępne przed upływem terminu realizacji, Administrator skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Użytkownikiem aby ustalić dalsze losy zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony kupującego powoduje wstrzymanie realizacji całości zamówienia.

  4. Status realizacji zamówienia przez Administratora dostępny jest do wglądu w panelu "moje GWO" w Koncie Użytkownika.

  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieterminowego zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od przewoźnika realizującego przesyłkę zamówienia.

III. Postanowienia końcowe.


 1. Odpowiedzialność Administratora za wady fizyczne sprzedanych publikacji ograniczona jest wyłącznie do wartości ceny towaru z daty złożenia zamówienia.

 2. Do praw i obowiązków stron nie stosuje się §6-14 Regulaminu serwisu GWO.